-jenjam:

Mukuro throughout the years.

Did you enjoy that Kaneki? I just meant it as a little joke.

Tsukiyama Shuu in Episode 4 

Uta Shishio :’D

but he is my star

"Did you enjoy that Kaneki? I just meant it as a little joke."